Skills for Bees Cymru – Training in Bumblebee identification – open to all and free – two online beginner sessions

The details are as follows from Bumblebee Conservation;

Would you like to learn more about bumblebees and how to identify different species? Would you like to help us discover more about how bumblebee populations are doing in Carmarthenshire?

Skills for Bees Cymru (Skills for bees – Bumblebee Conservation Trust) is a 3 year project which aims to train people in bumblebee identification and monitoring, through ad hoc biological recording and also through our citizen science scheme, Beewalk (Surveys – Bumblebee Conservation Trust).

I’m excited to be heading to Carmarthenshire this year to increase Bumblebee monitoring across the County. Free training is available to anyone with an interest – no previous knowledge required! It will consist of two online beginner sessions, followed by several opportunities to join me in the field to practice identifying and recording bumblebees, including practical demos on how to set up a Beewalk. If you sign up we recommend you come along to as many sessions as possible but there is no obligation to do so.

Our first two ONLINE (Zoom) sessions will be:

  1. An introduction to bumblebees and bumblebee identification (common species) – Tuesday 14th March 6-8pm. TO BOOK:  https://www.eventbrite.co.uk/e/carmarthenshire-session-1-bumblebee-identification-tickets-518552984937
  2. An introduction to recording bumblebees and the Beewalk citizen science scheme – Tuesday 21st March 6-8pm. To BOOK: https://www.eventbrite.co.uk/e/carmarthenshire-session-2-bumblebee-monitoring-and-beewalk-tickets-518643716317

Dates and locations for field sessions to follow. Any questions, email:Clare.Flynn@bumblebeeconservation.org.

Hoffech chi ddysgu mwy am gacwn a sut i adnabod gwahanol rywogaethau? Hoffech chi ein helpu i ddarganfod mwy am berfformiad poblogaethau cacwn yn Sir Gaerfyrddin?

Mae Cefnogi Cacwn Cymru (Cefnogi Cacwn Cymru – Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn <https://www.bumblebeeconservation.org/skills-for-bees-cymru/>) yn brosiect 3 blynedd sydd â’r nod o hyfforddi pobl i adnabod a monitro cacwn, trwy gofnodi biolegol ad hoc a hefyd trwy ein cynllun gwyddoniaeth dinasyddion, Beewalk (Arolygon – Bumblebee Conservation Trust <https://www.bumblebeeconservation.org/surveys/>).

Rwy’n gyffrous i fod yn mynd i Sir Gaerfyrddin eleni i gynyddu monitro Cacwn ar draws y Sir. Mae hyfforddiant am ddim ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb – nid oes angen gwybodaeth flaenorol! Bydd yn cynnwys dwy sesiwn ar-lein i ddechreuwyr, ac yna sawl cyfle i ymuno â mi yn y maes i ymarfer adnabod a chofnodi cacwn, gan gynnwys arddangosiadau ymarferol ar sut i sefydlu Beewalk. Os byddwch yn cofrestru, rydym yn argymell eich bod yn dod i gynifer o sesiynau â phosibl ond nid oes unrhyw rwymedigaeth i wneud hynny.

Ein dwy sesiwn AR-LEIN (Zoom) gyntaf fydd:

1. Cyflwyniad i gacwn ac adnabod cacwn (rhywogaethau cyffredin) – Dydd Mawrth 14eg Mawrth 6-8pm. I ARCHEBU:<https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-sirgar-1-bumblebee-identification-tickets-518552984937>

2. Cyflwyniad i gofnodi cacwn a chynllun gwyddoniaeth dinasyddion Beewalk – dydd Mawrth 21 Mawrth 6-8pm. I ARCHEBU: <https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-sirgar-2-bumblebee-monitoring-and-beewalk-tickets-518643716317>

Dyddiadau a lleoliadau ar gyfer sesiynau maes i ddilyn. E-bost:clare.flynn@bumblebeeconservation.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s